ổ cắm kéo dài phổ thông 2200w 4 ổ trắng

/ổ cắm kéo dài phổ thông 2200w 4 ổ trắng